Home > Yiddish Shiurim > Shir Hashirim
Sort By:
Page of 1
שיר השירים Set שיר השירים Set

Buy the complete set at once and save $6!

Download Price: $10.00
08 שיר השירים 08 שיר השירים

מקוה בערב שבת כמו טבילה בנהר דינר

Download Price: $2.00
07 שיר השירים 07 שיר השירים

שחורה אני - בימות החול. ונאוה - בשבת

גודל מתיקות ועונג שבת

Download Price: $2.00
06 שיר השירים 06 שיר השירים

נגילה ונשמחה בך - בשבתים ובימים טובים

Download Price: $2.00
05 שיר השירים 05 שיר השירים

זכרתי לך חסד נעריך; משכני! אחריך נרוצה

הביאני בחדריו - סודות התורה

Download Price: $2.00
04 שיר השירים 04 שיר השירים

הסתרת פנים; גדלות משיח; אוהבים ה' אפילו בזמן ההסתר

Download Price: $2.00
03 שיר השירים 03 שיר השירים

דביקות בה' על ידי תורה ותפילה; על כן עלמות אהביך

Download Price: $2.00
02 שיר השירים 02 שיר השירים

ישקנו מנשיקות פיהו - דביקות בהקב"ה

Download Price: $2.00
01 שיר השירים 01 שיר השירים

שלמה המלך היה מזמר שירת דודים בין הקב"ה והשכינה

Download Price: $2.00