Home > Yiddish Shiurim > Tanya
Sort By:
Page of 2
Yiddish תניא Set Yiddish תניא Set

46 Shiurim - פרק א - כו

Download Price: $40.00
Yiddish תניא חלק ב Set Yiddish תניא חלק ב Set


Download Price: $20.00
46 תניא 46 תניא

כמו שהטוב הכי גדול היא קיום המצוה כן להיפוך הדבר הכי גרוע היא עבירה. איכות עוה"ז יותר רע מטוב חוץ אצל צדיק

Download Price: $2.00
45 תניא 45 תניא

מעלת התורה על המצות שהיא יחוד ממש בין ה' ובינינו. אם עושה עבירה ח"ו הוי יותר גרוע מהסט"א ממש

Download Price: $2.00
44 תניא 44 תניא

הרמ"ח מצות הם רמ"ח איברין למלכא. איברים בטלים לנפש לגמרי. כשעושים מצוה לשם שמים נעשה אז מרכבה לה

Download Price: $2.00
43 תניא 43 תניא

הקב"ה ודיבורו אחד ממש. אלא לגבי נבראים יש צמצומים

Download Price: $2.00
42 תניא 42 תניא

אלו שעברו על חלב עכו"ם חמץ בפסח ונדה לא ימסרו על קידוש ה'. כל עבירה היא ע"ז ממש

Download Price: $2.00
41 תניא 41 תניא

אם אפי' קל שבקלים מוסר נפש לה' למה היא חוטא? תירוץ - זה שטות

Download Price: $2.00
40 תניא 40 תניא

מסירת נפש של יהודי בא מחמת טבעו.

(instinct)

כי ה' שורשו

Download Price: $2.00
39 תניא 39 תניא

כל הנשמות הם באים מחכמה שהוא למעלה מהשגה. אמונה מתלבש בחכמה

חידוש המסירת נפש של יהודי על מסירת נפש שיש פעמים אצל הגוים

Download Price: $2.00
38 תניא 38 תניא

התחלת ביאור אהבה מסותרי. ישתדל להיות מרכבה לה' כפי יכולתו

Download Price: $2.00
37 תניא 37 תניא

ע"י התבוננות יכולים להגיע ליראה ואהבה מוחית וזה די למי שאינו יכול  להגיע ליראה ואהבה מוחשית. ביאור תשובה תתאה

Download Price: $2.00
36 תניא 36 תניא

נצחון היצר אינו אלא ע"י שמחה ביאור בכל עצב יהיה מותר עצות כנגד עצבות

Download Price: $2.00
35 תניא 35 תניא

מדריגת יראה ואהבה בדרך 'לעשותו' - יכולים הכל לעשותו חוץ רשעים עד שיעשו תשובה

Download Price: $2.00
34 תניא 34 תניא

תשובה על כי קרוב אליך הדבר מאד - איך אהבת ה' ויראת ה' קרוב לבינוני

 די להם אהבה ויראה שכליות בלי הרגשים גדולים שיש לצדיקים

Download Price: $2.00
33 תניא 33 תניא

עבודת הבינוני - לידע שנברא לעבודת ה' ושלא לעשות רע. כל יהודי לפי שורש נשמתו

Download Price: $2.00
32 תניא 32 תניא

הבינוני יכול להיות כצדיק בעיתות רצון עיבור נשמת צדיק בתוכו כשעושה עצמו שמח בטוב ומואס ברע זוכה שזה נעשה טבעו

Download Price: $2.00
30 תניא 30 תניא

יש כמה מדריגות במדריגת אמת. הדרכה שלא להיות עצוב כשבאים אצלו מחשבות רעות ועצה איך להתחזק כנגדם

Download Price: $2.00
31 תניא 31 תניא

חילוקים בבינונים - עובד ה' ואשר לא עבדו

Download Price: $2.00
29 תניא 29 תניא

בינוני - זה וזה שופטן וה' מכריע. תשובה על הקשיא - תהא בעיניך כרשע

Download Price: $2.00
28 תניא 28 תניא

בינוני מוח שליט על הלב היצה"ר אינו מתלבש בלבוש מחשבה דיבור או מעשה אבל הוא במציאות אצלו

Download Price: $2.00
27 תניא 27 תניא

רשע וטוב לו - הטוב כפוף - רבבות מדריגות בו; רשע ורע לו

בבנוני הרע בו כמו הטוב אבל הוא אינו עושה רע. בעיתות 'רצון' הרע הולך לו

Download Price: $2.00
26 תניא 26 תניא

מלחמת יצה"ר ויצה"ט על העיר הקטנה. שניהם רוצים שהשני יהיה בטל אצלו

Download Price: $2.00
25 תניא 25 תניא

התחלת תשובות בדרך עבודה על הקושיות שבראש הספר. רשע ורע לו צדיק ורע לו (הרע כפוף בו) צדיק וטוב לו מהותם

Download Price: $2.00
24 תניא 24 תניא

עונשים -על הנאה גשמיות לעם הארץ שמבטל תורה לתלמיד חכם המבטל תורה

לימוד חכמת חיצוניות יותר חמור מדברים בטלים

Download Price: $2.00
23 תניא 23 תניא

עליית שלש קליפות הטמאות - ע"י ביטול בששים או תשובה מאהבה - זה ניצוץ מימות המשיח. אין מציאות כתקלה עולמית

Download Price: $2.00
22 תניא 22 תניא

למצוא בדברי רשות נקודת אלקות להשתמש  בדברים גשמיים לשם שמים

Download Price: $2.00
21 תניא 21 תניא

תשובה על עבירות של שלש קליפות הטמאות התיקון שבקריאת שמע בכוונה

Download Price: $2.00
20 תניא 20 תניא

לכל יהודי יש חלק בתורה מיוחד לו; טעם שמתוך שלא לשמה בא לשמה

Download Price: $2.00
19 תניא 19 תניא

קליפת נוגה יכול להתהפך לטוב; ענינים גשמיים יכולים להפך לטוב

Download Price: $2.00