Home > Yiddish Shiurim > Shoinois
Sort By:
Page of 2
12 Topics: A Speech To Jews in Jail 12 Topics: A Speech To Jews in Jail

Freedom in Prison

תעניג השכינה מעבודה בעמקי הקליפות

Download Price: $2.00
41 שלום בית 41 שלום בית

דרוש בענין נר איש וביתו

Download Price: $2.00
40 קדושת השבת 40 קדושת השבת

תוכן השיעור: שלשה חלקים ושלש סעודות של שבת

סעודה שלישית - זמן יחוד הקב"ה עם כלל ישראל

העת רצון של מנחה; בה ינוחו יגיעי כח; להתענג בקדושת השבת

Download Price: $2.00
39 קדושת השבת 39 קדושת השבת

התוכן: ביני ובין בני ישראל - קה אכסוף נועם שבת - קדושה הכרך לשבת

שפירן א טעם אין שבת - שמירת שבת כהלכתה - מאכלי שבת

Download Price: $2.00
38 Tznius 38 Tznius

מיר דארפן זיך האלטן שטארק אין די

אמעריקאנע בית לבן

Download Price: $2.00
37 גודל אהבת ×”' אלינו 37 גודל אהבת ה' אלינו

גודל אהבת הקב"ה אלינו

Download Price: $2.00
35 Nuclear Iran 35 Nuclear Iran

התעוררי התעוררי

דרשה בענין המצב באירן

Download Price: $2.00
32 שונות 32 שונות

הנסיון המיוחד שלנו :Digital Electronics

Download Price: $2.00
31 שונות 31 שונות

דרשה לנשים: חשיבות מסירת נפש בזמננו

Download Price: $2.00
30 תפילה ודיבוק חברים 30 תפילה ודיבוק חברים

מסירת נפש לתפילה וענין דיבוק חבירים

(קטעים משומר אמונים)

Download Price: $2.00
אידיש שונות Set אידיש שונות Set

Buy the complete set at once and save $44!

Download Price: $2.00
28 סעודת הודאה 28 סעודת הודאה

סעודת הודאה - ר"ח ניסן תש"ע

ור' מרדכי פינקלמאן

Download Price: $2.00
27 הכנסת כלה 27 הכנסת כלה

הכנסת כלה: א מצוה באזינדער מסוגל אויף ביאת המשיח

ביאור ענין יחוד קוב"ה, עניניא דיומא - ערד ציטערניש בהייטי

Download Price: $2.00
26 יארצייט של ר' שרגא פייוול מענדלאוויץ 26 יארצייט של ר' שרגא פייוול מענדלאוויץ

יארצייט של ר' שרגא פייוול מענדלאוויץ - ג' אלול

Download Price: $2.00
25 אליהו בהר הכרמל 25 אליהו בהר הכרמל

דרוש בענין: אליהו הנביא בהר הכרמל

נשמה של לע"ל שיתקן כל יהודי

Download Price: $2.00
24 הדרכה לקיץ לבחורים 24 הדרכה לקיץ לבחורים

,עבודת ימי תמוז ואב להביא משיח ע"י חיזוק בהתמדת התורה

הכנה לשבת, טובת עין, עבודת התפילה

Download Price: $2.00
23 ברכת החמה 23 ברכת החמה

ברכת החמה: יתפלל שרק ה' יהיה אור של בנ"י. נתגלה שהשפע שייך רק להם

Download Price: $2.00
22 לימוד חסידות 22 לימוד חסידות

נחיצות לימוד ספרי חסידות. חסידות היא דרך שנתגלה להאיר בתוך חשכות זמננו של עיקבתא דמשיחא

Download Price: $2.00
21 חינוך 21 חינוך

השבת אבידה של נשמות להקב"ה

יחזקאל - תענות הקב"ה על מלמדים שלא נאמנים, לא אובד תקוה על נשמה בישראל

Download Price: $2.00
20 Cell Phones 20 Cell Phones

קינוס התעוררות בענין: חומר סקנת

Cell Phone

בלי הכשר

Download Price: $2.00
19 גודל ×›×— סעודת מרעים 19 גודל כח סעודת מרעים

מקבלים השפאות גדולות; מציל ממים הזידונים של גלות

Download Price: $2.00
18 בבית האסורים 18 בבית האסורים

English: Freedom in Prison

אידיש: גודל תעניג השכינה מעבודה בעמקי הכליפות

Download Price: $2.00
17 מוצאי שמיטה 17 מוצאי שמיטה

במוציא שביעית בן דוד בא; כי שנה השמינית הוא בחינת לעתיד לבאו

Download Price: $2.00
16 מאכלות אסורות 16 מאכלות אסורות

דרוש בענין: גודל הפגם של מאכלות האסורות ותיקון למי שנפגם בזה

שייכות לסוכות ושמ"ע ופרשת ראה

Download Price: $2.00
15 שמיטה 15 שמיטה

שנה של התפשטות ירושלים על כל א"י וכל יהודי נעשה ללוי

שייכות ליו"ט סוכות

Download Price: $2.00
14 אדמו"ר מסאטמאר 14 אדמו"ר מסאטמאר

הספד על אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל

Download Price: $2.00
13 פרקי אבות 13 פרקי אבות

תורה מגלה סודות ללומד תורה לשמה, ת"ח משמח המקום והבריאות, מלבשתו

ענוה ומרחקתו מן החטא, תורה מביא לומדיה לתיקונם, תורה למעלה מעוה"ז

Download Price: $2.00
12 פרקי אבות 12 פרקי אבות

תוכן: זוכה לדברים הרבה - תורה היא מועט המחזיק את המרובה

נקרא רע - קשר בינו ובין ה'. אוהב את המקום אוהב את הבריאות

Download Price: $2.00
11 פרישות מתאות 11 פרישות מתאות

פרישות מתאות, בפרט מתאוות דעיקבתא דמשיחא

Download Price: $2.00
10 Cell Phones 10 Cell Phones

בענין קליפות "תכבד העבודה" בזמן הזה

Download Price: $2.00