Home > Yiddish Shiurim > Zemanim > Elul - Yamim Noraim
Sort By:
Page of 1
אידיש אלול ימים נוראים Set אידיש אלול ימים נוראים Set

Buy the complete set at once and save $21!

Download Price: $20.00
03 יום הכיפורים 03 יום הכיפורים

תפילת יוה"כ - שלא יתבייש בן דוד ע"י דחיית הקץ ח"ו

Download Price: $2.00
02 יום הכיפורים 02 יום הכיפורים

תשובה היינו שהנשמה ישוב אל שורשה

Download Price: $2.00
01 יום הכיפורים 01 יום הכיפורים

בנקודה זו של זמן זוכין לנגוע בנקודה של יחידה

Download Price: $2.00
01 שבת שובה 01 שבת שובה

שבת זו מתקן כל השבתות של כל השנה - וקראת לשבת עונג

Download Price: $2.00
05 ראש השנה 05 ראש השנה

דרוש נפלא בענין התענוג הגדול של יראת שמים  שייכות לפרשת נצבים

"

Download Price: $2.00
04 ראש השנה 04 ראש השנה

ר"ה שחל בשבת

זיך איבערבעטן מיטן שבת

Download Price: $2.00
03 ראש השנה 03 ראש השנה

ר"ה שחל בשבת - השבת ממתקת הדינים - צריכים להיות בידידות עם השבת

Download Price: $2.00
02 ראש השנה 02 ראש השנה

ר"ה יום כללי שמשפיע על כל השנה

הצלחה בר"ה ע"י עניוות ודביקות בצדיקים

Download Price: $2.00
01 ראש השנה 01 ראש השנה

המתיקות של יראת הרוממות - בשמך יגילון כל היום - ר"ת בכי"ה

שייכות לפרשת וילך - הקהל

Download Price: $2.00
08 אלול 08 אלול

אלול ותשרי - בזמן הוא כנגד ירושלים והר המוריה - במקום 
 
"

Download Price: $2.00
07 אלול 07 אלול

חודש שישי הוא כנגד יוסף וקדושת היסוד - שישי מכין לשביעי

Download Price: $2.00
06 אלול 06 אלול

כמה זמני תשובה שנרמזים בפרשיות התורה

Download Price: $2.00
05 אלול 05 אלול

באלול נעשה הקב"ה עיר מקלט לישראל - ואין השטן יכול לנוס שמה שייכות לפרשת שופטים

"

Download Price: $2.00
04 אלול 04 אלול

בימי אלול אנו הולכים בדרך שמביא אותנו למקום מקדשינו ר"ה שייכות לפרשת שופטים

"

Download Price: $2.00
03 אלול 03 אלול

אלול ור"ה בזמן מכוונים כנגד ירושלים וביהמ"ק במקום שייכות לפרשת שופטים

"

Download Price: $2.00
02 אלול 02 אלול

לדוד ה' אורי - הכל תלוי בבטחון

Download Price: $2.00
01 אלול 01 אלול

דברים המלהיבים את הלב לתשובה גודל ההיזק של ליצנות

Download Price: $2.00
09 Elul 09 Elul

חדש חדש

סעודת ראש חודש אלול

חודש של אהבה בין הקב"ה וכנסת ישראל; הזמן מעורר לנו לשוב להקב"ה

"

Download Price: $2.00
04 יום הכיפורים 04 יום הכיפורים

קטרת ושיר השירים

טעם שהצדוקים התעקשו להקטיר הקטרת מחוץ לקודש הקדשים

תשע"א

Download Price: $2.00
07 ראש השנה 07 ראש השנה

תורה מאדמו"ר מסאטמאר

Download Price: $1.00
06 ראש השנה 06 ראש השנה

ביאור קריאת העקידה בר"ה וביאור ההפטורה

Download Price: $1.00
אידיש אלול/ימים נוראים Sample אידיש אלול/ימים נוראים Sample

תשובה - הנשמה ישוב אל שורשה

Free Download!