Home > Yiddish Shiurim > Zemanim > Nissan - Pesach
Sort By:
Page of 2
02 שביעי של פסח 02 שביעי של פסח

יום של התגלות עלמא דאתכסייא של כל יהודי אפילו של דתן ואבירם - ובענין גודל פגם המחלוקת

Download Price: $2.00
01 שביעי של פסח 01 שביעי של פסח

 שבע קולות של שירה הם כנגד השבע ספירות השביעית (מלכות) כנגד שבת - ביזת הים להוציא כח הנעלם שבתוכנו

Download Price: $2.00
11 פסח 11 פסח

דרוש בענין: מעשה ברבי אליעזר וכו' ובני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק

Download Price: $2.00
10 פסח 10 פסח

דצ"ך עד"ש באח"ב בג' ישמעאלים  עניני דיומא במלחמה באירק

"

Download Price: $2.00
09 פסח 09 פסח

 פסח - יו"ט של עשיית המצוות

Download Price: $2.00
06 פסח 06 פסח

בליל הסדר זוכים לגלוי שכינה  כל אחד לפי מדריגתו

Download Price: $2.00
04 פסח 04 פסח

יו"ט של יובל - שיר השירים - והשתוקקות לגאולה

Download Price: $2.00
02 פסח 02 פסח

הלכות והתעוררות באפיות מיכלא דמהימנותא בקדושה ובזריזות

Download Price: $2.00
03 פסח 03 פסח

ראש כל מועדות נשאת פסח - כנגד אברהם אבינו - חסד ואמונה

Download Price: $2.00
01 פסח 01 פסח

צירוף חודש ניסן - ישמחו השמים ותגל הארץ חודש מלא חסד  פירושים על ההגדה

"

Download Price: $2.00
07 מהרל - גבורות ×”" 07 מהרל - גבורות ה"

התעוררות למצוות החג - מצה מאכל שהוא למעלה מן הזמן - קרבן פסח בחינת אחדות - מכת בכורות בני בכורי ישראל

Download Price: $2.00
06 מהרל גבורות ×”" 06 מהרל גבורות ה"

דרגת משה רבינו - ותרא אותו כי טוב - אור הגנוז שנולד מהול

Download Price: $2.00
05 מהרל - גבורות ×”" 05 מהרל - גבורות ה"

משה רבינו - עצמיות של תורה שהיא מקור החידושים שכל נבדל - כולו רוחני נשמה כוללת

Download Price: $2.00
04 מהרל - גבורות ×”" 04 מהרל - גבורות ה"

ברית בין הבתרים - אדום הוא מציאות של שוא החומריות נעלמת לפני מקבלי התורה ביאור ענין ששבעים נפש כנגד שבעים אומות

Download Price: $2.00
03 מהרל - גבורות ×”" 03 מהרל - גבורות ה"

 במה אדע -  עצמיות של כ"י טוב - מדריגת אבות שבטים ושבעים נפש גאולה עצם הגלות

Download Price: $2.00
02 מהרל - גבורות ×”" 02 מהרל - גבורות ה"

אברהם אבינו ראש למאמינים

Download Price: $2.00
01 מהרל - גבורות ×”" 01 מהרל - גבורות ה"

הקדמה ללימוד מהר"ל - יצ"מ התגלות הקב"ה ביאור עמוק שבנ"י הם ההיפןך של מצרים

Download Price: $2.00
08 ניסן 08 ניסן

חודש של זריזות והתחדשות

Download Price: $2.00
07 ניסן 07 ניסן

בקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח - זמן לעבוד על אמונה בהשגחה פרטיות

Download Price: $2.00
06 ניסן 06 ניסן

זמן של חודש ניסן הוא הנקודה האמצעות שבשנה

Download Price: $2.00
05 ניסן 05 ניסן

לעזור בבית בנקיון החמץ - להתחדש עצמו בזמן התחדשות

Download Price: $2.00
04 ניסן 04 ניסן

חטוף כח החידוש מהסיטרא אחרא

Download Price: $2.00
03 ניסן 03 ניסן

התעוררי "תחיית המתים" ביחד עם העולם

Download Price: $2.00
02 ניסן 02 ניסן

חודש של חידוש ואהבה

Download Price: $2.00
01 ניסן 01 ניסן

קול דודי דופק פתחי לי אחותי - שראשי נמלא טל

Download Price: $2.00
01 החודש 01 החודש

ביאור ופירוש על פיוטי מוסף - ראשון לציון - חודש של גאולה

Download Price: $2.00
08 פסח 08 פסח

מעלות פסח כמו מעלת ימי הבחרות

Download Price: $1.00
07 פסח 07 פסח

 הנחיצות שהמצות יאפו ע"י יר"ש

Download Price: $1.00
05 פסח 05 פסח

א יום טוב פון אמונה                             לילדי תפארת יונה

"

Download Price: $1.00
אידיש פסח Sample אידיש פסח Sample

דרוש בענין: מעשה ברבי אליעזר וכו

ובני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק

Free Download!