Home > Yiddish Shiurim > Parsha > Sefer Vayikra
Sort By:
Page of 1
ספר ויקרא Set ספר ויקרא Set

Buy the complete set at once and save $10!

Download Price: $12.00
06 בהר בחוקותי 06 בהר בחוקותי

תיקון יהודי הנמכר לעקר ע"י יובל

Download Price: $2.00
05 בהר בחוקתי 05 בהר בחוקתי

השייכות בין יובל ושמיטה לספירה ושבועות - בחינת חמישים

Download Price: $2.00
04 בהר בחוקתי 04 בהר בחוקתי

ארץ ישראל הוא "יהודי" שבארצות - שבתה שבת לה

Download Price: $2.00
03 בהר בחוקתי 03 בהר בחוקתי

ארבעה דברים ששכח משה כי הם בחינת יובל

Download Price: $2.00
02 בהר בחוקתי 02 בהר בחוקתי

שמיטה ויובל - להיות מובדל מגשמיות וזה מביא להשתוקקות לה'  שבועות

"

Download Price: $2.00
01 בהר בחוקתי 01 בהר בחוקתי

וכי ימוך אחיך - נפילה ממדריגתו - אחרי נמכר גאולה תהיה לו!  שייכות לשבועות

"

Download Price: $2.00
01 אמור 01 אמור

אהרן והכהנים הם בחינת מידת הוד - קודש הקדשים - בחינת רשב"י

Download Price: $2.00
03 תזריע מצורע 03 תזריע מצורע

ביאור הפטורה - אליהו יתקן נשמות ישראל אפ' הרחוקים ביותר (מצורעות שבדמשק) - פסח

Download Price: $2.00
02 תזריע מצורע 02 תזריע מצורע

מדארף אפהיטן די מויל!!! אזוי בויעט מען די ביהמ"ק!        ילדי תפארת יונה

Download Price: $2.00
01 תזריע מצורע 01 תזריע מצורע

אשה כי תזריע. . . ביום השמיני ימול. . . ביאור בפשטות ובפנימיות

Download Price: $2.00
01 שמיני 01 שמיני

לטהרנו ולקדשנו - צריכים לשמור על האמונה ע"י שמורה ממאכלות אסורות

Download Price: $2.00
01 צו 01 צו

לימוד מתרומת הדשן - לשמוח בכל עבודה אפילו הכי קטנה

Download Price: $2.00
אידיש ויקרא Sample אידיש ויקרא Sample

ביאור הפטורה - אליהו יתקן נשמות ישראל אפ' הרחוקים ביותר

Free Download!