Home > Yiddish Shiurim > Parsha > Sefer Devarim
Sort By:
Page of 1
אידיש דברים Set אידיש דברים Set

Buy the complete set at once for savings of $11!

Download Price: $15.00
02 האזינו 02 האזינו

האזינו הוא פרשה שכולל הכל והוא מכוון כנגד עשי"ת שכולל הכל

Download Price: $2.00
01 האזינו 01 האזינו

פרשה של אמונה - עשי"ת הוא זמן לנקות חציצות האמונה

Download Price: $2.00
02 נצבים-וילך 02 נצבים-וילך

מחוטב עציך עד שואב מימך - חשיבות דורות השפלים - התעוררות לר"ה

Download Price: $2.00
01 נצבים-וילך 01 נצבים-וילך

ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב - מצוות מילה לגבי הקב"ה

Download Price: $2.00
03 ×›×™ תבוא 03 כי תבוא

ביאור מדרש נפלא - עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ  שייכות לפרשת כי תצא

"

Download Price: $2.00
02 ×›×™ תבוא 02 כי תבוא

מצות ביכורים מורה שבני ישראל שהם שבעת המינים של הקב"ה ישובו לארץ ישראל

Download Price: $2.00
01 ×›×™ תבוא 01 כי תבוא

ראשית עריסותיכם  תתנו לכהן שהוא ראשית שבנפש

Download Price: $2.00
03 שופטים 03 שופטים

לשכנו תדרשו ובאת שמה - ארץ ישראל גבוה מכל הארצות

Download Price: $2.00
02 שופטים 02 שופטים

נקודה עיקרית בפרשה זו - ביטול למנהיגים ולהקב"ה

Download Price: $2.00
01 שופטים 01 שופטים

שופטים ושוטרים - עשה לך רב כדי שתהיה בטל להקב"ה  שייכות לימים נוראים

"

Download Price: $2.00
01 ואתחנן 01 ואתחנן

משה רבינו מלמד איך להתפלל - נחיצות וחשיבות פסוקי דזמרה

Download Price: $2.00
02 דברים 02 דברים

דרשה בירושלים עיה"ק - דרוש בענין הדביקות של הקב"ה בישראל שנתגלה בספר דברים

Download Price: $2.00
01 דברים 01 דברים

תפלו על המן שהוא לבן - טעם מנהג אכילת חלב ב9 טעג

Download Price: $2.00