Home > Yiddish Shiurim > Parsha > Sefer Breishis
Sort By:
Page of 3
ספר בראשית Set ספר בראשית Set

Buy the complete set at once and save $81!

Download Price: $45.00
01 ויצא 01 ויצא

עבודת יעקב ביציאה מסביבה של קדושה לארצה קליפת חכמת חיצוניות

Download Price: $2.00
07 תולדות 07 תולדות

מכרה כיום את בכורתך לי - חילוק בין שיטת הצדיק והרשע

Download Price: $2.00
06 תולדות 06 תולדות

בארות אשר חפרו - מעינות התפילה; וסתמם פלישתים - ע"י ליצנות.

Download Price: $2.00
05 תולדות 05 תולדות

התורה מודיע שישמעאל מת (מפלתו). ורש"י מגלה שזה בגלל שיעקב למד תורה

Download Price: $2.00
04 תולדות 04 תולדות

ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי - איזה מין מאכלים אהב הצדיק יצחק

Download Price: $2.00
03 תולדות 03 תולדות

שהיו ליצני הדור אומרים. . . הגריעותא של ליצנות

Download Price: $2.00
02 תולדות 02 תולדות

"ביאור "על פני כל אחיו נפל" וסמך לי' "אלה תולדות יצחק

Download Price: $2.00
01 תולדות 01 תולדות

דרוש על "כי ציד בפיו" - והחילוק בין שיטת יעקב לשיטת עשיו

Download Price: $2.00
07 ×—×™×™ שרה 07 חיי שרה

יש סודות עמוקים בזיווגים - אליעזר שדכן הראשון שבתורה

Download Price: $2.00
06 ×—×™×™ שרה 06 חיי שרה

זיווגים - משל לענינים גבוהים עד מאד

Download Price: $2.00
05 ×—×™×™ שרה 05 חיי שרה

ויצא יצחק לשוח בשדה - לבטל הקטרוגים הגדולים על זיווגו

Download Price: $2.00
04 ×—×™×™ שרה 04 חיי שרה

לימודים משיחתן של עבדי אבות

Download Price: $2.00
03 ×—×™×™ שרה 03 חיי שרה

נצחיות של זיווגי ישראל - החילוק בין הר המוריה לחברון

Download Price: $2.00
02 ×—×™×™ שרה 02 חיי שרה

מידות החסד והגבורה על דרך הקדושה - וההיפוך

Download Price: $2.00
01 ×—×™×™ שרה 01 חיי שרה

ע"י קדושת הברית זכה אברהם אבינו למלכות וזהו מכוון למערת המכפלה

Download Price: $2.00
06 וירא 06 וירא

גודל נסיון של העקידה "וירא את המקום מרחוק" וזהו הנסיון של דורינו

Download Price: $2.00
05 וירא 05 וירא

מפרשיות של האבות אנו לומדים איך להתנהג

Download Price: $2.00
04 וירא 04 וירא

החוט הזהב של פרשת וירא הוא חסד

Download Price: $2.00
03 וירא 03 וירא

תורת חיים - הקריאה של ראש השנה מעורר הזמן

Download Price: $2.00
02 וירא 02 וירא

ביאור השבח לה' כשאנו אומרים אלקי אברהם

Download Price: $2.00
01 וירא 01 וירא

אברהם אבינו זכה למערת המכפלה ע"י גודל מדת החסד שלו

Download Price: $2.00
08 לך לך 08 לך לך

וישמע אברם כי נשבה אחיו - נשבה ניצוץ משיח

Download Price: $2.00
07 לך לך 07 לך לך

האבות הם לבם וחיותם של ישראל

Download Price: $2.00
06 לך לך 06 לך לך

ביאור על מחלוקת אברם עם לוט - גנות עמי הארץ מחרחרי ריב בין הצדיקים

Download Price: $2.00
05 לך לך 05 לך לך

אשרינו! כשבא פרשת לך לך - פרשיות של האבות

Download Price: $2.00
04 לך לך 04 לך לך

רבינו בחיי - לך לך מארץ של רשעים

Download Price: $2.00
03 לך לך 03 לך לך

המידות טובות של א"א הם ירושה לכלל ישראל

Download Price: $2.00
02 לך לך 02 לך לך

לך לך לך אל שורשך שהוא ארץ ישראל

Download Price: $2.00
01 לך לך 01 לך לך

הנקודה של מגן אברהם אינו נפגם לעולם

Download Price: $2.00