Home > English Shiurim > Tanya
Sort By:
Page of 2
English Tanya Sample English Tanya Sample

הקדמה - תכלית דרך הבעש"ט תכלית ספר התניא

פרק א' - משביעים אותו תהי צדיק וכו

Free Download!

English Tanya Set English Tanya Set

Buy the complete set at once for savings of over $30!

Download Price: $50.00
01 תניא 01 תניא

הקדמה - תכלית דרך הבעש"ט תכלית ספר התניא. פרק א' - משביעים אותו תהי צדיק וכו

Download Price: $2.00
34 תניא 34 תניא

נשמות שהם בבחינת עיבור די להם לעורר אהבה ויראה שכליות. ביאור גודל אהבת ותשוקת הצדיקים להשם

אהבה ויראה שכליות עליהם נאמר "מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשה." וזהו חוץ מדרך הטבע

Download Price: $2.00
02 תניא 02 תניא

ביאור מהות צדיק רשע בינוני. ארבע קליפות הטמאות. גוף ישראל מקליפת נוגה

Download Price: $2.00
03 תניא 03 תניא

חסד לאומים חטאת. נפש אלקות דישראל - חלק אלקי ממש

Download Price: $2.00
04 תניא 04 תניא

ויפח באפיו נשמת חיים. נשמות ישראל עלו במחשבה. חילוקי מדריגות בנשמת ישראל

Download Price: $2.00
05 תניא 05 תניא

אפי' נשמות של שערות וצפרנים הם מקושרים בקשר נפלא ועצום במהותם ועצמותם הראשון

Download Price: $2.00
06 תניא 06 תניא

אדר ב'זמן' הוא מכוון כנגד נשמות נמוכות ב'נפש' - ביאור ענין ד' עולמות

Download Price: $2.00
07 תניא 07 תניא

העשרה מאמרות שמהם נשתלשלו העולמות הם עשרה כוחות שעל ידיהם הקב'ה נתגלה לנו - ביאור ענין חב"ד חג"ת נהי"ם

Download Price: $2.00
08 תניא 08 תניא

ג' ראשונות ז' תחתונות. העשר מכות נמשכים מהעשרה מאמרות ונתגלה אח"כ בעשרת הדיברות

התחדשות של ניסן - קדושת המצות

"

Download Price: $2.00
09 תניא 09 תניא

חכמה ובינה מולידים מדות ע"י דעת

Download Price: $2.00
10 תניא 10 תניא

שלשה לבושים לנפש האלוקית - מחשבה דיבור ומעשה. חב"ד - השגת התורה אהבה ויראה

Download Price: $2.00
11 תניא 11 תניא

קיום המצות במחשבה דיבור ומעשה. אע"פ שהתורה לבוש לנשמה היא יותר גדול ממנה

התורה נשתלשל למטה עד שיש באפשריות של המוח גשמי להשיג אלקות

Download Price: $2.00
13 תניא 13 תניא

ע"י לימוד תורה - כביכול תופס ה' בתוכו וה' מתיחד בו ביחוד עצום ונפלא

Download Price: $2.00
14 תניא 14 תניא

'כנגד עשר ספירות דקדושה יש זה לעומת זה 'עשר כתרין דמסאבותא

סימן להשראת הקדושה - שבטל להקב"ה ובטומאה להיפוך

Download Price: $2.00
15 תניא 15 תניא

הטומאה הוא כקוף בפני אדם - החילוק בין קדושה לטומאה הוא בביטול להקב"ה.

יניקת הקליפה מבחי' אחוריים; שלש קליפות הטמאות וקליפת נוגה

Download Price: $2.00
16 תניא 16 תניא

ביאור ענין קליפת נוגה - קדושים תהיו - הוא כנגד מצות פריעה

ישמעאל ומצוות מילה

"

Download Price: $2.00
17 תניא 17 תניא

קליפת נוגה בארבע יסודות; חילוק בין תיקון חטא דקליפת נוגה וחטא דשלש קליפות הטמאות

Download Price: $2.00
18 תניא 18 תניא

תיקון לפגם הברית ע"י קר"ש שעל המטה. ביאור בהא דאין אומרים ברכה על דבר איסור

Download Price: $2.00
19 תניא 19 תניא

הסבר על מה שקורא התניא למצוות דרבנן דברי סופרים. חילוק בין שידין נוכראין לשידין יהודאין

עונש דברים בטלים ומאכלי תאוה

Download Price: $2.00
20 תניא 20 תניא

דברים בטלים - חילוק העונש בין עם הארץ ותלמיד חכם. ביאור גודל חטא של ביטול תורה וביאור ענין חכמת חיצוניות

Download Price: $2.00
21 תניא 21 תניא

ביאור האיך התאוות באים מהלב אל המח - מלחמת שני מלכים על הגוף

Download Price: $2.00
22 תניא 22 תניא

רצון הנפש האלוקות הוא שהגוף יהיה בטל לה לגמרי. חילוק בין אהבה עזה לאהבה רבה. רצון הפנימי של היצה"ר הוא שיהיה מנוצח

Download Price: $2.00
23 תניא 23 תניא

יש צדיק שמדריגתו למעלה מדורו. ביאור חילוק בין צדיק וטוב לו לצדיק ורע לו

Download Price: $2.00
24 תניא 24 תניא

צדיק ורע לו - עוד יש לו שייכות אל הרע. ראיתי בני עליה והמה מועטים - זה צדיק וטוב לו. ביאור ענין יחוד קובהו"ש

Download Price: $2.00
25 תניא 25 תניא

רשע וטוב לו - יש לו חרטה אחר העבירות אבל לא עושה תשובה

רשע ורע לו - נשמות שמסר יעקב לעשו - אבל יש להם נקודת יחידה ומצטרפים למנין

Download Price: $2.00
26 תניא 26 תניא

חילוק מדריגת בינוני למדריגת צדיק. בינוני אינו חוטא אבל יש באפשריותו לחטוא

צדיק תמיד בוער בקרבו רשפי אש אהבת ה' בהתגלות לבו

Download Price: $2.00
27 תניא 27 תניא

האדם נברא ביכולת שישליט המח על הלב, יש לכל יהודי שורש הנעלם שכולו טוב

שייכות לפורים

Download Price: $2.00
28 תניא 28 תניא

ביאור איך הבינוני מנצח נסיונות בין אדם לחבירו. אהבת ה' ואהבת ישראל אחד

פורים יו"ט של לך כנוס את כל ישראל

"

Download Price: $2.00