Home > English Shiurim > Tanya
Sort By:
Page of 2
English Tanya Set English Tanya Set

Buy the complete set at once for savings of over $30!

Download Price: $50.00
Yiddish תניא Set Yiddish תניא Set

46 Shiurim - פרק א - כו

Download Price: $40.00
Yiddish תניא חלק ב Set Yiddish תניא חלק ב Set


Download Price: $20.00
34 תניא 34 תניא

נשמות שהם בבחינת עיבור די להם לעורר אהבה ויראה שכליות. ביאור גודל אהבת ותשוקת הצדיקים להשם

אהבה ויראה שכליות עליהם נאמר "מחשבה טובה הקב"ה מצרף למעשה." וזהו חוץ מדרך הטבע

Download Price: $2.00
42 תניא 42 תניא

אגרת "להשכילך בינה" - בענין בני חיי מזוני כתוב - בטל רצונך מפני רצונו.

יש צער אחד שהוא אמת וזה צער שעבר רצון ה'. ומכל מקום - אל תעסוק בו הרבה

Download Price: $2.00
41 תניא 41 תניא

הסיבה לקשויים בעבודת ה' הוא משום עצבות. עצות להיות בשמחה - יסורים באים מב' אותיות הראשונים שבשם הוי"ה

Download Price: $2.00
40 תניא 40 תניא

המשך ביאור לבטל הטענות כנגד מי שאומרים שאין כל עבירה כע"ז ממש. מצוה ועבירה הם נצחיות

Download Price: $2.00
39 תניא 39 תניא

האדם צריך לעשות חשבון שהרי כדי שלא לעבוד ע"ז הי' מוסר נפשו וכל עבירה הוי מרידה בהקב"ה והוי ממש כמו ע"ז

Download Price: $2.00
38 תניא 38 תניא

טבע נשמות ישראל להיות בטל להקב"ה לגמרי כדי להתאחד באור אין סוף ב"ה וב"ש

Download Price: $2.00
37 תניא 37 תניא

ביאור חכמה ובינה. חכמה - שורש מחשבתו - כח מה. צריך להיות פתי בענין אמונה

Download Price: $2.00
36 תניא 36 תניא

ביאור על ענין תשובה תתאה - עצה למי שאפי' אהבה שכליות אינו יכול לפעול בעצמו

כי קרוב אליך בדרך קצרה - יותר קלה לחלושי כח - ע"י האהבתה המתוסרת בלבו

Download Price: $2.00
35 תניא 35 תניא

אהבה ויראה שכליות מביאה את האדם לתשובה. רשע ורע לו אין לו אפשרות להיות עובד ה' אלא ע"י תשובה תתאה

Download Price: $2.00
33 תניא 33 תניא

עבודה תמה זהו שבירת היצר. שלא לחפוש מנוחה - זהו עבודת אברהם אוהבי. שייכות ענין זה למילה

Download Price: $2.00
32 תניא 32 תניא

בינוני הוא עובד ה' - צדיק הוא עבד ה'. מדריגות בבינוני - עובד ה' ואשר לא עבדו

Download Price: $2.00
31 תניא 31 תניא

בינוני אין לו בחירה למאוס ברע כמו צדיק אלא מואס מצד שכלותו עצות לכך

Download Price: $2.00
30 תניא 30 תניא

לבינוני אין לו כח לעקור הרע לגמרי אבל יכול לשלוט עליו בפועל ממש. ביאור איך העבירה הוא שטות

לבינוני יש תאוות לדברים גשמיים אבל מצד שורשו בקדושה הוא מואס ברע

Download Price: $2.00
29 תניא 29 תניא

הקב"ה עוזר לבינוני - כי יעמוד לימין אביון. ביאור מאמר חז"ל - אפ' כל העולם וכו' הרי בעיניך כרשע

בינוני כצדיק בעיתות רצון. ביאור ענין עתות רצון

Download Price: $2.00
28 תניא 28 תניא

ביאור איך הבינוני מנצח נסיונות בין אדם לחבירו. אהבת ה' ואהבת ישראל אחד

פורים יו"ט של לך כנוס את כל ישראל

"

Download Price: $2.00
27 תניא 27 תניא

האדם נברא ביכולת שישליט המח על הלב, יש לכל יהודי שורש הנעלם שכולו טוב

שייכות לפורים

Download Price: $2.00
26 תניא 26 תניא

חילוק מדריגת בינוני למדריגת צדיק. בינוני אינו חוטא אבל יש באפשריותו לחטוא

צדיק תמיד בוער בקרבו רשפי אש אהבת ה' בהתגלות לבו

Download Price: $2.00
25 תניא 25 תניא

רשע וטוב לו - יש לו חרטה אחר העבירות אבל לא עושה תשובה

רשע ורע לו - נשמות שמסר יעקב לעשו - אבל יש להם נקודת יחידה ומצטרפים למנין

Download Price: $2.00
24 תניא 24 תניא

צדיק ורע לו - עוד יש לו שייכות אל הרע. ראיתי בני עליה והמה מועטים - זה צדיק וטוב לו. ביאור ענין יחוד קובהו"ש

Download Price: $2.00
23 תניא 23 תניא

יש צדיק שמדריגתו למעלה מדורו. ביאור חילוק בין צדיק וטוב לו לצדיק ורע לו

Download Price: $2.00
22 תניא 22 תניא

רצון הנפש האלוקות הוא שהגוף יהיה בטל לה לגמרי. חילוק בין אהבה עזה לאהבה רבה. רצון הפנימי של היצה"ר הוא שיהיה מנוצח

Download Price: $2.00
21 תניא 21 תניא

ביאור האיך התאוות באים מהלב אל המח - מלחמת שני מלכים על הגוף

Download Price: $2.00
20 תניא 20 תניא

דברים בטלים - חילוק העונש בין עם הארץ ותלמיד חכם. ביאור גודל חטא של ביטול תורה וביאור ענין חכמת חיצוניות

Download Price: $2.00
19 תניא 19 תניא

הסבר על מה שקורא התניא למצוות דרבנן דברי סופרים. חילוק בין שידין נוכראין לשידין יהודאין

עונש דברים בטלים ומאכלי תאוה

Download Price: $2.00
18 תניא 18 תניא

תיקון לפגם הברית ע"י קר"ש שעל המטה. ביאור בהא דאין אומרים ברכה על דבר איסור

Download Price: $2.00
17 תניא 17 תניא

קליפת נוגה בארבע יסודות; חילוק בין תיקון חטא דקליפת נוגה וחטא דשלש קליפות הטמאות

Download Price: $2.00
16 תניא 16 תניא

ביאור ענין קליפת נוגה - קדושים תהיו - הוא כנגד מצות פריעה

ישמעאל ומצוות מילה

"

Download Price: $2.00